Otwarte narzędzia do pomiaru usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Otwarte narzędzia do pomiaru usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Problematyka szerokopasmowego dostępu do Internetu, a w szczególności aspekt jakości świadczonych przez dostawców usług oraz porównywalności prezentowanych ofert jest szczególnie aktualna ze względu na uregulowania prawne w zakresie otwartości Internetu i neutralności sieci, podejmowane zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i na szczeblu krajowym.


W załaczonym artykule oraz prezentacji przedstawiono stan realizacji zadań wynikających m.in. z ustawy Prawo Telekomunikacyjne, dotyczących prawa użytkownika do informacji na temat oferowanych mu usług oraz ich jakości. Autorzy dokonali również przeglądu dostępnych na rynku narzędzi do testowania szerokopasmowego dostępu do Internetu, które zostały poddane stosownej analizie porównawczej w rzeczywistym środowisku. Opracowane statystycznie wyniki badań posłużyły
do sformułowania wniosków na temat przydatności tych narzędzi i możliwości ich wykorzystania.

Załączniki