Przejdź do treści

Spór o metodę badań w sieciach mobilnych

Data: 2013-08-14 14:37:00
Spór o metodę badań w sieciach mobilnych

Zasady oraz metody pomiaru jakości usług w sieciach komórkowych były tematem burzliwej dyskusji w dniu 13 sierpnia br. podczas kolejnego spotkania w ramach Memorandum w sprawie podnoszenia jakości usług telekomunikacyjnych.

Głównym celem wspólnych prac Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i 39 Sygnatariuszy Memorandum jest opracowanie wskaźników jakości, dzięki którym dostawcy usług telekomunikacyjnych w sposób przejrzysty będą informowali użytkowników o poziomie jakości świadczonych usług. Wspólne prace zmierzają do opracowania wskaźników jakości w sposób jak najbardziej zharmonizowany, w oparciu o jednolite definicje, metody pomiarów i kalkulacji.


Spotkanie Grupy Roboczej GRT

13 sierpnia 2013 r. w trakcie kolejnego spotkania Grupy Roboczej do spraw Wskaźników Technicznych (GRT) przyjęto rekomendację dla Zespołu Roboczego dotyczącą wypracowanych uprzednio zasad pomiarów w sieciach komórkowych. Zasady pomiarów jakości składają się z następujących elementów:

1. Jednoczesność – w tym samym czasie wykonywane są testy (pomiary) operatorów ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych (PLMN – zgodnie z projektem metryki opracowywanej w GRT) przy użyciu jednostki/jednostek pomiarowych wyposażonych w liczbę kanałów pomiarowych pozwalającą dokonywać równolegle pomiary wszystkich operatorów i wszystkich mierzonych usług dla każdego operatora. Pomiary mogą być wykonywane w tym samym czasie przez kilka jednostek pomiarowych w celu skrócenia czasu wykonywania pomiarów, jednakże pod warunkiem, że każda jednostka pomiarowa spełnia wymóg zapewnienia liczby kanałów pomiarowych wystarczającej do wykonywania równolegle pomiarów wszystkich operatorów i wszystkich mierzonych usług dla każdego operatora.

2. Ustalony obszar i czas/okres pomiarów – obszar i czas/okres wykonywania pomiarów jest taki sam dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do wykonywania pomiarów, po ustaleniu z Prezesem UKE.

3. Funkcja kontrolno-nadzorcza Prezesa UKE – dane źródłowe są przekazywane Prezesowi UKE oraz przechowywane przez 12 miesięcy od daty przekazania tych danych przez podmioty zobowiązane do wykonywania pomiarów.

Pomimo przyjęcia powyższych rekomendacji w zakresie zasad pomiarów, w dalszej części spotkania członkowie Grupy Roboczej ds. Wskaźników Technicznych odstąpili jednak od równoczesnej rekomendacji dla Zespołu Roboczego metod badania jakości usług w sieciach mobilnych.


Posiedzenie Zespołu Roboczego

Tego samego dnia odbyło się także kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego Memorandum stanowiące kontynuację posiedzenia z dnia 6 sierpnia br., na którym elementy zasad pomiarów jakości rekomendowane przez Grupę Roboczą GRT zostały kolejno poddane głosowaniu. O ile Sygnatariusze Memorandum byli zgodni co do potrzeby ustalenia przez Prezesa UKE obszaru i czasu/okresu pomiarów, a także dla zapewnienia rzetelności danych z pomiarów zgodzono się na funkcję kontrolno-nadzorującą Prezesa UKE, o tyle jednoczesność pomiarów stała się „kością niezgody” nawet w gronie samych zainteresowanych operatorów sieci komórkowych.

W toku prac nad zasadami badania sieci mobilnych ujawnił się znaczący rozdźwięk miedzy Sygnatariuszami. Grupa operatorów zagłosowała przeciwko „jednoczesności”. Ostatecznie spowodowało to nieprzyjęcie spośród wcześniej opracowywanych zasad, jako obowiązującej dla wszystkich zasady jednoczesności wykonywania pomiarów.

Należy podkreślić, że zasada jednoczesności pomiarów jest bardzo znacząca dla dokonywania analiz porównawczych jakości usług między dostawcami usług i daje klientom przede wszystkim miarodajne narzędzie oceny dostawców pod kątem jakości świadczonych usług. Zasada jednoczesności również jest naczelną zasadą podawaną w normach i zaleceniach  ETSI.

Sygnatariusze, którzy zgłosili sprzeciw wobec zasady jednoczesności wyjaśniali to następująco:  „ …nie chcemy tej zasady przekreślać, ale nie chcemy jej wpisywać obowiązkowo do wykonywania przez Sygnatariuszy Memorandum, co oznacza, że to dostawca ma wybrać, czy ją wykonuje, czy nie…„


W tej sytuacji nadal otwartą pozostaje kwestia dotycząca metody zbierania danych o jakości usług realizowanych w sieciach ruchomych. Operatorzy rekomendują następujące metody:

  • Metoda 1 - wspólne i jednoczesne testy wszystkich Dostawców usług mobilnych po tych samych trasach za pomocą sond mobilnych w ruchu - metoda drive test.
  • Metoda 2 - wspólne i jednoczesne testy wszystkich Dostawców usług mobilnych za pomocą 10 sond pomiarowych stacjonarnie instalowanych - metoda 10 sond stacjonarnych.
  • Metoda 3 - zarówno wykonywane przy pomocy sond stacjonarnych, jak i sondami mobilnymi  – metoda mieszana sondami stacjonarnymi mobilnymi.
  • Metoda 4 - wspólne i jednoczesne testy wszystkich Dostawców usług mobilnych po tych samych trasach za pomocą sond mobilnych: 80% w ruchu, 20% podczas postoju - metoda mieszana sondami mobilnymi.
  • Metoda 5 - mieszane testy wszystkich Dostawców usług mobilnych po tych samych trasach za pomocą sond mobilnych.


Operatorzy sieci mobilnych poprosili o czas na próbę zbliżenia swoich stanowisk w kwestii wspólności i jednoczesności pomiarów swoich sieci oraz metod badania jakości usług. Do tego tematu postanowiono powrócić podczas kolejnego spotkania 27 sierpnia br.


Wobec tej sytuacji Prezes UKE wyraża zaniepokojenie przedłużającym się brakiem ustaleń co do metody dokonywania pomiarów jakości usług w sieciach mobilnych, jak również nie przyjęciem w gronie Sygnatariuszy Memorandum ogromnie ważnej zasady jednoczesności pomiarów we wszystkich sieciach dla wszystkich mierzonych usług. Szczególnie zdumiewające było zachowanie części operatorów, którzy nie zgodzili się na przyjęcie wypracowanych wcześniej ustaleń.

Zgodnie z zawartymi w Memorandum zobowiązaniami, Prezes UKE oczekuje teraz od wszystkich Sygnatariuszy pełnego zaangażowania w prowadzone prace na rzecz zagwarantowania konsumentom jak najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych oraz rzetelnej informacji na temat parametrów tych usług. W świetle wcześniejszych przewidywań prace w ramach Memorandum powinny zakończyć się na przełomie września i października 2013 r.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

metody pomiarowe, jakość usług, sieci mobilne, Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym, UKE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie